Đúc tượng đồng chân dung truyền thống thành phát

Đúc tượng đồng chân dung truyền thống là một quá trình khó phức tạp do đó chúng tôi khi nhận hàng phải cần 25-30 ngày mới hoàn thành một bức